Sdělení před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu, který je spotřebitelem

 1. V souladu s části čtvrtou, hlavou I., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen také NOZ), sděluje prodávající spotřebitelům před uzavřením smlouvy následující údaje: 

 2. Doručovací adresa pro uplatnění vad zboží a zaslání zboží zakoupeného na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je adresa U tabulky, hala X, 193 00, Praha 20. Právní účinky uplatnění vad zboží zůstávající zachovány i v případě doručení na fakturační adresu. Fakturační adresa prodávajícího je shodná s adresou sídla společnosti uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek. Reklamační formulář je ke stažení ZDE

 3. Prodávající předává zboží kupujícímu v jakosti, kterou předjímá ust. § 2161 NOZ, tedy že 

  1. zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a jeho propagaci;

  2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

  3. zboží je věc v odpovídajícím množství;

  4. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá těmto požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

 2. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 

 3. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

 4. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

 5. Není-li výslovně u daného zboží uvedeno jinak, kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění 24 měsíců od data převzetí zboží spotřebitelem. 

 6. Prodávající neodpovídá za vady, jestliže: 

  1. vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny;

  2. jde o použité zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím;

  3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti);

  4. vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou zásahem kupujícího či mechanickým poškozením;

  5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

 1. Prodávající neodpovídá za vady na zboží vystavené podmínkám – zvýšenou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy – neodpovídajícím běžnému užívání. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost nelze v takovém případě považovat za vadu a ani ji jako takovou reklamovat. 

 2. Prodávající také spotřebitelům sděluje následující informace před tím, než bude uzavřena kupní smlouva prostředky na dálku:

  1. Náklady na komunikaci na dálku se neliší od základní sazby, kterou spotřebiteli účtuje jeho operátor/provozovatel služby; spotřebitel není s prodávajícím nucen komunikovat na linkách zpoplatněných ve prospěch prodávajícího.

  2. Prodávající požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Platby probíhají buď bankovním převodem, dobírkou při předání zboží, platbou platební kartou přes internet, nebo jinými způsoby uvedenými v dokumentu „Platba a doprava“. Při osobním odběru v provozovně si spotřebitel hradí cestu na provozovnu a zpět. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se ceny za doručení řídí dle sazebníku uvedeného v dokumentu „Doprava a platba“. 

  3. U zboží upravovaného na přání zákazníka je požadována záloha ve výši 30 % z koncové ceny zboží, od smlouvy na zboží upraveného na přání spotřebitele nelze odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě podle článku VI.3. nebo VI.4.

  4. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem jsou opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou. V případě, že takovou smlouvu zprostředkuje, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sdělí poskytovatel opakovaného plnění, včetně údaje o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, dále údajů o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží či služby.

  5. veškeré ceny zboží a služeb jsou ve webovém rozhraní obchodu uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), ceny na dopravu jsou uvedeny v dokumentu „Doprava a platba“;

  6. spotřebitel má právo od uzavřené smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; 

   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na doručovací adresu prodávajícího nebo na e-mailovou adresu: [email protected].

 

  1. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o: 

   1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

   2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

   3. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

   4. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, na zboží vyráběné na přání zákazníka odlišné od standardní konfekce;

   5. zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

   6. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal 

   7. dodávce novin, periodik nebo časopisů 

   8. dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

 

  1. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel.

  2. Při odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů (článek VI.3. obchodních podmínek) by mělo být vrácené zboží nenošené, nepoškozené, a pokud možno zabalené v originálním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací.

Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet tak, 

Nedodrží-li spotřebitel stanovené hygienické podmínky, půjde o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

Nároky prodávajícího jsou v takovém případě následující:

stav zboží

nárok prodávajícího

chybějící originální obal (krabice) 

paušální náhrada ve výši 10 - 50%

značně poškozený originální obal (krabice) 

paušální náhrada ve výši 10 - 50%

znečištění zboží

dle druhu znečištění - náhrada podle ceníku čištění ve výši až 35% 

chybějící dokumentace 

paušální náhrada ve výši 50 Kč

chybějící příslušenství 

obvyklá cena příslušenství

 

Jiné, výše nespecifikované, vrácené stavy zboží jsou vždy individuálně posouzeny a skutečně vynaložené náklady na uvedení zboží do původního stavu budou spotřebiteli písemně oznámeny. 

O výše uvedené nároky je prodávající oprávněn spotřebiteli snížit částku vrácené výše kupní ceny za zboží.

Prodávající má v případě nedodržení podmínek stavu vráceného zboží, při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. 

  1. Při smluvní možnosti odstoupení od smlouvy (článek VI.4. obchodních podmínek) musí být vrácené zboží nenošené, nepoškozené, a zabalené v originálním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací.

Prodávající má v případě nedodržení podmínek stavu vráceného zboží při tomto smluvním odstoupení od smlouvy právo odstoupení od kupní smlouvy odmítnout a zaslat spotřebiteli vrácené zboží zpět. 

  1. smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce, po dokončení obchodního případu prodávající data o ní archivuje. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let ode dne jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

V případě nevyřízení stížnosti je spotřebitel oprávněn obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI). Podrobnosti naleznou spotřebitelé např. na internetových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr  Mimosoudním řešením sporů se zabývají také mediátoři, nezávislí zprostředkovatelé komunikace mezi stranami konfliktu. Jejich seznam je uveden na www.justice.cz, kde lze ve vyhledávači zadat zaměření na spotřebitelské spory. Podmínky si mediátoři stanoví individuálně.