Obchodní podmínky

obchodní společnosti Queens Store s.r.o.
se sídlem Thámova 166/18, 186 00, Praha 8, Česká republika
IČ: 06551203 DIČ: CZ06551203

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.queens.cz


Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: U Tabulky 3020, Hala X, Praha, 193 00
adresa elektronické pošty: [email protected]
telefon: +420 604 995 511

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Queens Store s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, identifikační číslo: 06551203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72332 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.queens.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obsah:

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy pro kupující spotřebitele

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Práva z vadného plnění
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Queens Essentials Doživotní záruka
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy pro kupující

Náklady na komunikaci na dálku se neliší od základní sazby, kterou kupujícímu účtuje jeho operátor/provozovatel služby; kupující není s prodávajícím nucen komunikovat na linkách zpoplatněných ve prospěch prodávajícího.

Prodávající požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Platby probíhají buď dobírkou při předání zboží, platbou platební kartou přes internet, nebo jinými způsoby uvedenými v sekci PLATBA. Při osobním odběru v provozovně si kupující hradí cestu na provozovnu a zpět. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se ceny za doručení řídí dle sazebníku uvedeného v sekci DOPRAVA, která je umístěna na webové stránce ZDE.

U zboží upravovaného na přání kupujícího je požadována záloha ve výši 30 % z koncové ceny zboží, od smlouvy na zboží upraveného na přání kupujícího nelze odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě podle článku V.2.

Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem jsou opakovaná plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou. V případě, že takovou smlouvu zprostředkuje, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sdělí poskytovatel opakovaného plnění, včetně údaje o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, dále údajů o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží či služby.

Veškeré ceny zboží a služeb jsou ve webovém rozhraní obchodu uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), ceny na dopravu jsou uvedeny v sekci DOPRAVA umístěné na webové stránce ZDE.

Kupující má právo od uzavřené smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě třiceti dnů, která běží, jde-li o:

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na doručovací adresu prodávajícího nebo na e-mailovou adresu: [email protected]. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář ke stažení ZDE.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o:

- poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

- dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, na zboží vyrobené na přání zákazníka odlišné od standardní konfekce;

- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

- dodávce novin, periodik nebo časopisů;

- dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že nebude zboží vráceno v originálním obalu a/nebo bude tento originální obal vrácen poškozený, vzniká právo prodávajícímu na úhradu za nevrácený a/nebo poškozený originální obal. Tato úhrada bude stržena ze strany prodávajícího z částky, která má být kupujícímu vrácena z důvodu jeho odstoupení od kupní smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Kupující je oprávněn si zboží vyzkoušet tak,

že zkoušení zboží (zejména obuvi) provede na čistém a suchém povrchu, tak aby zboží nebylo žádným způsobem znečištěno, a současně

dodrží základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení – například s použitím ponožky (v případě obuvi) nebo přes spodní prádlo (v případě oděvu).

Smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce, po dokončení obchodního případu prodávající data o ní archivuje. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let ode dne jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

V případě nevyřízení stížnosti je kupující oprávněn obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI). Podrobnosti naleznou kupující např. na internetových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr. Kupující jsou oprávněni také řešit spor on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy dostupné na internetových stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mimosoudním řešením sporů se zabývají také mediátoři, nezávislí zprostředkovatelé komunikace mezi stranami konfliktu. Jejich seznam je uveden na www.justice.cz, kde lze ve vyhledávači zadat zaměření na spotřebitelské spory. Podmínky si mediátoři stanoví individuálně.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a dále následujícími dokumenty a informacemi uvedenými v jednotlivých sekcích umístěných na webové stránce:

informace uvedené v sekci PLATBA umístěné na webové stránce ZDE.

informace uvedené v sekci DOPRAVA umístěné na webové stránce ZDE.

informace uvedené v sekci VRÁCENÍ ZBOŽÍ umístěné na webové stránce ZDE.

dokument REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ.

dokument ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Obchodní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek a jejich součástí může prodávající jednostranně v souladu se zákonem měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá kupujícímu přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nebo jejich součástí.

Prodávající je oprávněn odchýlit se od obchodních podmínek v rámci své nabídky uvedené na webové stránce.


II.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Údaje uvedené kupujícího při registraci jsou rozděleny na povinné položky a volitelné položky. Povinné položky tvoří nezbytné údaje pro uzavření a realizaci smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Volitelné položky může kupující prodávajícímu dobrovolně poskytnout a takto poskytnuté údaje zvyšují komfort kupujícího při plnění smlouvy, nebo slouží k personalizaci kupujícího pro lepší zaměření obchodních sdělení.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo v případě, že prodávající změní technologii na nekompatibilní s předchozím systémem.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Prodávající neručí za funkcionalitu uživatelského účtu, a vyhrazuje si právo měnit funkčnost uživatelského účtu bez předchozího upozornění.

Prodávající neodpovídá za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.


III.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu, ve kterém uvede své identifikační údaje. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


Kupující je oprávněn před odesláním objednávky uvedené údaje kontrolovat a měnit.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešli objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží, které je prodáváno za méně než 10 % ceny obvyklé nebo je-li prodáváno za cenu nižší než 30 Kč (cena dopravy se nepovažuje za cenu zboží).

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží, na které bylo uplatněno více slevových kuponů než jeden.


IV.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které mu budou nabídnuty při dokončení objednávky. Cenu zboží bude vždy možno uhradit dobírkou při doručení a alespoň jedním z dalších online platebních nástrojů, podle aktuální dostupnosti.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že kupní cena je hrazena na dobírku a ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a pošle ho v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku s výjimkou případu, kdy kupní cena je uhrazena bezhotovostním převodem. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


V.
Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle platných právních předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtách uvedených v článku V.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na doručovací adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected]. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář ke stažení ZDE.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů na doručovací adresu prodávajícího ode dne odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že nebude zboží vráceno v originálním obalu a/nebo bude tento originální obal vrácen poškozený, vzniká právo prodávajícímu na úhradu za nevrácený a/nebo poškozený originální obal. Tato úhrada bude stržena ze strany prodávajícího z částky, která má být kupujícímu vrácena z důvodu jeho odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náleží-li prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V případě platby předem, prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo její část stejným způsobem jako byla přijata. Prodávající oprávněn postup podle tohoto článku použít zejména v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Není-li vrácení dárku možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží, na které bylo uplatněno více slevových kuponů než jeden, nebo pokud je použita více jak 20 % sleva na již zlevněné zboží.

Kupující si také může zakoupit pro vybrané konkrétní zboží (objednávku) službu spočívající v prodloužení možnosti odstoupit od kupní smlouvy (prodloužení o třicet (30) dnů oproti lhůtě uvedené v článku V.2), kdy po zakoupení této služby bude kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do šedesáti (60) dnů od převzetí zboží.
Služba je nepřenositelná. Lze ji uplatnit pouze jednou na kterékoli zboží z příslušné objednávky, a to pouze osobou kupujícího.
Cena služby je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Úhrada ceny této služby probíhá stejným způsobem, jako úhrada kupní ceny zakoupeného zboží, k němuž se tato služba vztahuje.
Nevyužití služby neopravňuje kupujícího k vrácení uhrazené ceny za tuto službu. Taktéž využití odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z jiného důvodu či ve lhůtě do třiceti (30) dnů od převzetí zboží neopravňuje kupujícího k vrácení uhrazené ceny za tuto službu.
Vzhledem k charakteru služby platí, že zakoupením této služby kupující výslovně žádá a souhlasí s tím, aby prodávající s plněním této služby začal a aby byla služba splněna. Poskytování služby je na žádost kupujícího zahájeno již okamžikem uzavření smlouvy o poskytnutí služby, kdy prodávající zahajuje procesy potřebné k zajištění možnosti pro kupujícího pro využití této služby. Kupující tedy bere na vědomí, že od smlouvy o poskytnutí služby spočívající v prodloužení možnosti odstoupit od kupní smlouvy nemá právo odstoupit.
Ostatní práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího vyplývající z této služby se řídí ustanoveními článku V. a příslušných právních předpisů vztahujících se k možnosti odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.


VI.
Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající dále oprávněn zařadit jej na svůj seznam nespolehlivých kupujících (dále jen „blacklist“), přičemž všechny osoby zapsané na blacklistu prodávajícího jsou v případě dalšího nákupu povinni zaplatit za objednané zboží před jeho odesláním. Tento seznam nespolehlivých kupujících je veden prodávajícím, slouží pouze vnitřní potřebě prodávajícího a není žádným způsobem zveřejňován.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Výše dopravy a další informace jsou uvedeny na adrese: https://www.queens.cz/cs/doprava


VII.
Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. VII.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady nalezne kupující zde: https://www.queens.cz/cs/reklamace


VIII.
Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Podrobnosti naleznou kupující např. na internetových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr. Kupující jsou oprávněni také řešit spor on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy dostupné na internetových stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mimosoudním řešením sporů se zabývají také mediátoři, nezávislí zprostředkovatelé komunikace mezi stranami konfliktu. Jejich seznam je uveden na www.justice.cz, kde lze ve vyhledávači zadat zaměření na spotřebitelské spory. Podmínky si mediátoři stanoví individuálně.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.

IX.

Queens Essentials Doživotní záruka

Stojíme si za našimi produkty a proto u vybraných triček kromě naší zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí poskytujeme i speciální limitovanou doživotní záruku za jakost dle
podmínek stanových níže. Záruka se vztahuje na trička za kategorie https://www.queens.cz/cs/8929-queens-essentials.

Co je to záruka za jakost?

Záruka za jakost („záruka“) v podstatě znamená garanci toho, že naše trička
budou po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel. A pokud ne, tričko
Vám vyměníme za zde uvedených podmínek.

Na jak dlouho a komu záruku poskytujeme?

Záruku Vám poskytujeme doživotně. Záruka je nepřenosná a platí pouze pro
původního kupujícího. Záruka platí pouze pro trička zakoupená přímo na webové stránce www.queens.cz a v oficiálních kamenných prodejnách Queens a Footshop.

Rozsah záruky:

Záruka pokrývá výhradně vady materiálu nebo zpracování, jako jsou problémy se
švy, logy apod.

Záruka neplatí pro běžné opotřebení, škody způsobené nesprávnou údržbou
nebo přirozeným stárnutím produktu.

Záruka taktéž nekryje škody vzniklé nesprávným používáním trička, jako je
vystavení extrémním teplotám, chemikáliím, ostrým předmětům nebo jinému
neobvyklému zacházení. Stejně tak nejsou kryty škody způsobené nehodami
(roztržení, oděrky apod.).

Záruka se neuplatní na trička, která byla jakkoli upravena (např. barvení, řezání,
vyšívání apod.) či opravena odlišnou osobou než společností Queens či Footshop.

Postup při uplatnění záruky:

Tričko k reklamaci zašlete na adresu: Queens sklad, U tabulky 3020, Hala X, Praha 193 00, Česká Republika spolu s kopií dokladu o koupi a s vyplněným reklamačním formulářem, který najdete zde: https://www.queens.cz/cs/reklamace. Bez těchto náležitostí nemůže být reklamace posouzena a vyřízena, tudíž bude vrácena zpět kupujícímu. Nezapomeňte nám sdělit Vaši adresu včetně telefonního čísla a emailu, abychom Vás mohli informovat o průběhu a vyřízení reklamace.

Při uplatnění záruky bude produkt posouzen, zda splňuje její podmínky.

V případě uznání reklamace bude produkt vyměněn za stejný model. Pokud není
původní model dostupný, bude poskytnuta alternativa v jiné barvě nebo
podobném designu.

Další podmínky:

Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek záruky.

Poskytnutím této záruky není dotčena naše zákonná odpovědnost za jakost při převzetí a v případě nesouladu zboží se smlouvou máte zákonný nárok na nápravu, přičemž náprava je bezplatná.

X.

Ochrana osobních údajů

https://www.queens.cz/cs/consent/privacy-policy

XI.
Závěrečná ustanovení

Vztah založený kupní smlouvou se řídí Českým právem i v případě, kdy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek v podobě osoby kupujícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Smlouva je uchovávána v elektronické podobě a prodávající k ní neumožňuje přístup.

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použije následující Ochrana osobních údajů dostupná zde: https://www.queens.cz/cs/consent/privacy-policy

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.12.2022 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.queens.cz.

V Praze dne 1.12. 2022